Informujemy, iż zgodnie z obecnym stanem prawnym (09.04.2020 r.) tak długo jak szkoła będzie funkcjonować w ograniczonym zakresie (nauczanie zdalne) pracodawcy zwalniają młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy.

Podstawa prawna: Art. 15f. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).